Algemene voorwaarden

Vanaf 1 januari 2018

Artikel 1 Identiteit Job Coöperatie B.V.

Wij zijn Job Coöperatie B.V. U vindt ons via www.jobcooperatie.com of op ons kantooradres:

Druivenstraat 25-21
4816 KB  Breda

KvK-nummer: 5658 8933                                        BTW-nummer: NL852201564B01

Artikel 2. Definities

 1. Opdrachtgever: iedere natuurlijke of rechtspersoon, die een schriftelijke overeenkomst aangaat met Job Coöperatie B.V. om een vacature te vervullen of een andere dienst te verlenen.

 2. Kandidaat: een natuurlijk persoon die door Job Coöperatie B.V. wordt voorgesteld aan de opdrachtgever.

 3. Vacature: een vacante functie bij de opdrachtgever.

 4. Overeenkomst: een overeenkomst tussen opdrachtgever en Job Coöperatie B.V. waarbij de opdrachtgever aan Job Coöperatie B.V. de opdracht geeft voor het uitvoeren van werving & selectiewerkzaamheden om de opdrachtgever te helpen voorzien in de vacature of met andere dienstverlening.

 5. Werving & Selectie: alle werving & selectiewerkzaamheden die Job Coöperatie B.V. voor de opdrachtgever uitvoert. 

Artikel 3. Toepasselijkheid

 1. Deze Algemene Voorwaarden zijn altijd van toepassing op alle offertes en/of overeenkomsten tussen u en Job Coöperatie B.V. tenzij schriftelijk uitdrukkelijk anders is overeengekomen.

 2. Wijzigingen van deze Algemene Voorwaarden of aanvullingen daarop zijn slechts geldig voor zover expliciet schriftelijk overeengekomen tussen u en Job Coöperatie B.V..

 3. De opdrachtgever kan alleen van één of meerdere bepalingen afwijken wanneer we het hier beiden mee eens zijn en dit schriftelijk is aangegeven.

 4. De Algemene Voorwaarden van de opdrachtgever zijn niet van toepassing. Tenzij we schriftelijk aangegeven hebben dat dit wel zo is.

 5. Als afspraken uit de Algemene Voorwaarden strijdig zijn met de afspraken in de overeenkomst hebben de afspraken uit de overeenkomst voorrang.

 6. Als er afspraken uit de algemene voorwaarden nietig zijn dan zullen de overige afspraken van kracht blijven en heeft dat geen invloed op andere bepalingen van de overeenkomst. Job Coöperatie B.V. en de opdrachtgever zullen in overleg treden om tot een oplossing te komen die past in de geest van de overeenkomst en die zoveel mogelijk aansluit bij het doel en de strekking van de nietige afspraak.

Artikel 4. Offertes

 1. Alle offertes zijn vrijblijvend en op basis van “no cure – no pay” tenzij uitdrukkelijk anders is vermeld.

 2. Indien blijkt dat de bij de aanvraag of overeenkomst door de opdrachtgever verstrekte gegevens onjuist waren heeft Job Coöperatie B.V. het recht de offerte aan te passen.

 3. Offertes hebben een geldigheidsduur van 1 maand tenzij anders aangegeven.

 4. Het versturen van CV’s en profielen naar opdrachtgever (op welke wijze dan ook), wordt gezien als het versturen van een offerte.

Artikel 5. Uitvoering van de overeenkomst

 1. Job Coöperatie B.V. zal de overeenkomst naar beste kunnen en weten en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitvoeren.

 2. Indien en voor zover dit voor een goede uitvoering van de overeenkomst wenselijk is, heeft Job Coöperatie B.V. het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden.

 3. Opdrachtgever zorgt dat alle gegevens, waarvan Job Coöperatie B.V. aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan opdrachtgever redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst, tijdig en schriftelijk aan Job Coöperatie B.V. worden verstrekt.

 4. Indien de voor de uitvoering van de overeenkomst benodigde gegevens niet tijdig en/of incorrect aan Job Coöperatie B.V. zijn verstrekt, heeft Job Coöperatie B.V. het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten.

 5. Een door Job Coöperatie B.V. opgegeven, dan wel met opdrachtgever overeengekomen uitvoeringstermijn is informatief, geldt bij benadering en zal derhalve nimmer zijn te beschouwen als fatale termijn, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen.

Artikel 6. Recruitment fee

 1. De recruitment fee voor Werving & Selectie bedraagt, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen, 20% van het met de kandidaat overeengekomen bruto jaarsalaris, inclusief vakantiegeld en exclusief BTW.

 2. De recruitment fee is verschuldigd bij schriftelijk akkoord, tussen opdrachtgever en Job Coöperatie B.V. en/of de Kandidaat. De recruitment fee zal vanaf de indiensttredingdatum van de kandidaat in kwestie in twee gelijke delen in rekening worden gebracht bij de opdrachtgever.

Artikel 7. Concurrentiebeding

 1. Door Job Coöperatie B.V. verstuurde CV’s blijven eigendom van Job Coöperatie B.V..

 2. Indien opdrachtgever geen overeenkomst sluit met de Kandidaat onthoudt opdrachtgever zich gedurende 6 maanden na het versturen van CV’s, van het sluiten van een overeenkomst met de kandidaat.

 3. Indien opdrachtgever zich niet houdt aan de in het vorige lid opgenomen verplichting, mag Job Coöperatie B.V. de op basis van artikel 6, lid 1, bepaalde recruitment fee alsnog in rekening te brengen.

 4. De in het derde lid genoemde verplichting geldt tevens wanneer opdrachtgever gegevens van kandidaten en of CV’s van deze kandidaten verstrekt aan derden.

 Artikel 8. Betalingsvoorwaarden

 1. Opdrachtgever verplicht zich alle facturen die deze van Job Coöperatie B.V. ontvangt, binnen 14 dagen na factuurdatum te voldoen, zonder enige aftrek en zonder opschorting wegens vermeende wanprestatie.

 2. In geval van wanprestatie, liquidatie, faillissement of surséance van betaling van opdrachtgever, zullen diens verplichtingen onmiddellijk opeisbaar zijn, alsmede in geval Job Coöperatie B.V. omstandigheden ter kennis komen welke haar goede grond geven te vrezen dat opdrachtgever niet aan zijn verplichtingen zal (kunnen) voldoen.

 3. Betaling dient te geschieden in euro’s door middel van een bankoverboeking op een door Job Coöperatie B.V. aangegeven rekening.

 4. Bij het in gebreke blijven van de opdrachtgever houdt Job Coöperatie B.V. zich het recht voor om over het opeisbare bedrag de wettelijke rente alsmede de buitengerechtelijke incassokosten conform het rapport Voorwerk II in rekening te brengen bij de opdrachtgever.

 5. Indien er een incorrecte factuur is verzonden, is het de plicht van de opdrachtgever dit binnen 2 werkweken aan te geven aan Job Coöperatie B.V.. Na deze termijn wordt opdrachtgever geacht zijn betalingsverplichting te hebben geaccepteerd.

 Artikel 9. Informatieplicht

 1. De opdrachtgever is verplicht om van iedere arbeidsovereenkomst die door hem met één of meer kandidaten is aangegaan voor de functie, waarop de vacature betrekking had, aan Job Coöperatie B.V. terstond mededeling te doen onder opgave van het met de kandidaat overeengekomen bruto jaarsalaris.

 Artikel 10. Geheimhouding

 1. Job Coöperatie B.V. is behoudens verplichtingen die de wet haar oplegt tot openbaarmaking van gegevens, verplicht tot geheimhouding tegenover derden, die niet bij de uitvoering van de overeenkomst zijn betrokken.

 2. Behoudens de verplichtingen die de wet aan hem stelt, is het de opdrachtgever niet toegestaan vertrouwelijke informatie omtrent Job Coöperatie B.V., of door Job Coöperatie B.V. voorgestelde kandidaten, aan derden te verstrekken.

 Artikel 11. Einde van de overeenkomst

 1. De overeenkomst tussen Job Coöperatie B.V. en opdrachtgever eindigt:

als een arbeidsovereenkomst tot stand is gekomen tussen opdrachtgever en

   kandidaat;

 

als in de vacature tussentijds is voorzien door een andere kandidaat dan die

   is voorgedragen door Job Coöperatie B.V.;

 

als de vacature is komen te vervallen;

 

als de werkzaamheden zijn uitgevoerd die zijn afgesproken.

 Artikel 12. Aansprakelijkheid

 1. Opdrachtgever is verantwoordelijk voor de beslissing om een overeenkomst aan te gaan met een Kandidaat. Job Coöperatie B.V. is niet aansprakelijk indien een kandidaat niet blijkt te voldoen aan de door de Opdrachtgever gestelde vereisten en verwachtingen, tenzij er sprake is van opzet, grove schuld of ernstige nalatigheid van Job Coöperatie B.V..

 2. Job Coöperatie B.V. is niet aansprakelijk voor enige schade, die opdrachtgever of derden mochten lijden als gevolg van enig doen of nalaten of functioneren van kandidaten waarmee opdrachtgever een overeenkomst heeft gesloten.

 Artikel 13. Slotbepalingen

 1. Op deze Algemene Voorwaarden en op de Overeenkomst is het Nederlands recht van toepassing

 2. Alle geschillen die ontstaan naar aanleiding van de overeenkomst of deze Algemene Voorwaarden zullen, voor zover niet anders door de wet dwingend is voorgeschreven, zijn onderworpen aan het oordeel van de bevoegde rechter in de vestigingsplaats van Job Coöperatie B.V..

 3. Zowel opdrachtgever als Job Coöperatie B.V. zullen alvorens een beroep te doen op de rechter zich tot het uiterste inspannen een geschil in der minne op te lossen. Beide partijen hebben het recht mediation voor te stellen, alvorens de zaak aan de bevoegde rechter voor te leggen.